ИНФОРМАЦИЯ НА БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние сме предприели необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящата информация на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД за обработване на лични данни е пояснено какви Ваши лични данни ще обработваме, за какви цели и на какви основания, на какви получатели бихме могли да ги предоставим, за какви срокове ги съхраняваме.

Препоръчваме Ви да прочетете настоящата информация внимателно, за да научите повече подробности за начина, по който се обработват личните Ви данни в качеството Ви на клиент, потенциален клиент, лице, свързано с наш клиент, съконтрагент, лице за контакт, представляващ юридическо лице или друга заинтересована страна. Без значение за какви цели и на какви основания се обработват личните Ви данни, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще се отнася към тях с еднаква грижа. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

Възможно е БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД да актуализира настоящата информация за обработване на лични данни, като последната й версия може да намерите на www.marlin.com. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще Ви уведоми за всички съществени промени в настоящата информация на интернет сайта си или чрез друг комуникационен канал.

Повече информация за българското законодателство относно защитата на личните данни можете да намерите на интернет сайта на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

1. За компанията

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД, ЕИК 130584537, със седалище и адрес на управление в гр. Златица, Софийска област, ул. Кашана № 13, с адрес за кореспонденция: гр. София 1510, район Подуяне, ул. Резбарска № 15В. За въпроси, свързани с обработването на лични данни може да се свържете с нас на тел.02/ 907 88 15 или чрез електронна поща с адрес: dpo@bobal-bg.com

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД, в качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни с оглед осигуряване на поверителност и законосъобразно обработване на личните Ви данни.

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД е администратор по отношение на личните данни на свои контрагенти, но и обработващ на лични данни, предоставени от контрагенти за целите на изпълнение на конкретни договорни задължения, като във втория случай следва инструкциите на администраторите при осъществяване на тази дейност.

2. Определения

а. „Лични данни” е всяка информация, отнасяща се до физическо лице /субект на данни/, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или косвено чрез идентификатор като: име, единен граждански номер, информация за местонахождение, пол, адрес, телефонен номер, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

б. „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, извършвани с лични данни чрез автоматизирани или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

3. Права на субектите на данните

В случай че Вие сте лице, чиито лични данни се обработват от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД съгласно Общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25.05.2018 г., Вие имате следните права:

а. Право на достъп – По Ваше искане в качеството Ви на субект на данните, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД е длъжно да Ви предостави информация за категориите лични данни, свързани с Вас, които се събират и обработват от нeго, както и за целите, за които се обработват, за получателите или категорията получатели, на които се предоставят личните Ви данни, за източниците, от които са получени данните, извън случаите, когато те са събрани директно от Вас.

б. Право на корекция, преустановяване на обработването (налагане на ограничения за обработване и/или заличаване (изтриване) – По Ваше искане, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД е длъжно да коригира, да изтрие или да преустанови обработването на личните Ви данни, ако има случай, в който обработването им е незаконосъобразно. В такива случаи БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД уведомява всяка трета страна, на която са разкрити личните Ви данни, за всички корекции и заличавания, които е направила, както и за случаите на преустановяване на обработването на личните Ви данни.

в. Право на преносимост на личните данни – В качеството Ви на субект на данните Вие имате право да поискате да получите свързаните с Вас личните данни, които сте предоставили на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД, в обичайно използван, структуриран и пригоден за машинно четене формат и имате право да предадете/прехвърлите тези данни на друг Администратор, без БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД в качеството си на администратор на лични данни, на когото сте предоставили данните си, да Ви създава пречки, когато основанието за обработването на личните данни е съгласие или договорно задължение и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин.

г. Право на възражение – В качеството Ви на субект на данните, Вие имате право да подадете възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато обработването на данните Ви е на основание законен интерес на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД разглежда възражението и Ви предоставя становището си в писмена форма в 30-дневен срок, освен ако не се налага удължаване на срока, за което БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще Ви уведоми своевременно. След разглеждане на възражението, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД принципно преустановява обработването на личните Ви данни, и уведомява всички заинтересовани страни, на които са предадени личните данни, за постъпилото възражение и за предприетите мерки в тази връзка. В някои случаи, обаче, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВООД има неоспоримо законово основание да продължи обработването на личните Ви данни дори и след получаване на възражението Ви (например в случаите на неуредени взаимоотношения по договор,  съдебни дела и др.). В тези хипотези БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД се свързва с Вас, за да Ви изясни причините, поради които ще продължи да обработва личните Ви данни. В случай че възражението Ви касае обработването на лични данни за директен маркетинг, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД безусловно ще преустанови обработването им за тази цел.

е. Право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни за целите, посочени в Декларацията за съгласие. Оттеглянето можете да извършите с подаване на Декларация за отказ в свободен текст.

ж. Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – В качеството Ви на субект на данните имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) срещу действия на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД във връзка с обработването на личните Ви данни.

В случаите, когато като субект на данните упражнявате правата си, е необходимо да изготвите детайлно описание на искането си в подаденото до БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД заявление. При упражняване на правата Ви е необходимо БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД да провери самоличността Ви, за да не се окаже, че някой друг се опитва да се представи за Вас. За целта БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да Ви поиска лична карта или друг идентификационен документ, когато Ви предоставя исканата от Вас информация.

Вие можете да задавате в писмен вид различни по своето естество въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД по електронен път на посочения в т. 1 адрес на електронна поща.

В случай че не сте съгласни със становището на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД по подаденото запитване или желаете да получите повече информация, моля, посетете уеб страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg, където бихте могли да подадете жалба.

В случаите, когато БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД е получил личните Ви данни от трети лица, напр. Ваш работодател и ги обработва за целите на сключен договор с това трето лице, Вие можете да подадете жалба срещу действията на тези трети лица директно до тях.

Упражняването на правата Ви не може да бъде противопоставено на предоставянето на личните Ви данни на компетентните органи за предотвратяване, разследване и разкриване на престъпления.

4. Видове обработвани лични данни

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да обработва различни видове лични данни, свързани с физическата, социалната или икономическата Ви идентичност. Данните могат да бъдат получени от Вас като субект на данните или  от трети лица.

4.1. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да обработва различни типове данни, в зависимост от целта на обработването, като например:

А) Основни данни

За да Ви предложим стандартни продукти, сходни или свързани с ползваните от Вас:

- три имена

- имейл адрес

- адрес за доставка (улица, номер, пощенски код, град, държава)

- информация за ползвани от Вас продукти

Посочените данни са основните данни, които БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД обработва, за да Ви идентифицира в качеството си на Ваш доставчик. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще използва само контактните Ви данни, за да Ви отправи предложение за закупуване на продукти, съответни на очакванията Ви, само в случай на изрично изявено от Вас съгласие за обработване на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

Б) Разширени данни:

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да обработва някои или всички от посочените по-долу категории разширени данни за постигане на описаните по-долу цели, единствено когато разполага с основание за това.

а) за да Ви идентифицира:

- три имена

- категория на управление (шофьорска книжка)

- постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

- настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

- данни от лична карта

- ЕГН

б) за да се свържем с Вас:

- телефонен номер – мобилен/фиксиран

- имейл адрес

- постоянен адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

- настоящ адрес (улица, номер, пощенски код, град, държава)

- подобни данни на лица за контакт, свързани с Вас.

4.2. Публични данни и данни, придобити чрез трети лица

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД понякога обработва публична информация, като например от официални публични регистри, които носят отговорност за съхранението на тази информация по законен ред.

Такива публични данни могат да бъдат обработвани за целите, изброени от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД в този документ, за защита на законните интереси на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД.

4.4. Телефонни обаждания

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да записва и прослушва разговорите с Вас. Подобни действия се налагат с оглед обезпечаване сигурността на процесите и като доказателство за дадени от Вас указания, във връзка с обучение на персонала, както и за подобряване на качеството на продуктите и услугите. Записите на телефонните разговори се съхраняват, докато съществува потенциална възможност от възникване на проблеми за доказване на дадени от клиента инструкции.

4.5. Видеоизображения от камери за сигурност

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да използва СОТ и камери за видеонаблюдение в и извън помещенията на дружеството. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД спазва изцяло законоустановените изисквания за монтиране и ползване на камери за видеонаблюдение. Ако в офис на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД има монтирани камера за видеонаблюдение, Вие ще бъдете уведомен чрез стикер, разположен на видимо място. Записите от видеокамерите в и извън офисите на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД (посочени със стикер) се пазят един месец. Те могат да се съхраняват за по-дълго време в случаите, когато:

- записите ще бъдат използвани като доказателство за конкретни взаимоотношения, за извършено престъпление или нередност;

- записите ще бъдат използвани като доказателство за щета или за да се идентифицира престъпник, нарушител на обществения ред, свидетел или жертва.

5. Получатели на лични данни

Личните данни, в общия случай, се обработват от служители на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД. Обработването на лични данни може да бъде извършено и от други лица, обработващи лични данни, с които БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД има сключен договор за тази цел и които изпълняват дейности, представляващи част от услугите, предоставяни от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД. При наличие на законно основание личните данни могат да бъдат предоставяни на други администратори, които да ги ползват за свои законни цели.

а. Администратори на лични данни, на които БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да предоставя лични данни:

- Правораздавателни органи /съд и др./, Прокуратура;

- счетоводители и адвокати

В случай на промени в списъка на администраторите на лични данни, на които се предоставят лични данни, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще актуализира настоящия документ.

б. Обработващи Вашите лични данни са:

Физически или юридически лица, публичен орган, агенция или друга структура, които обработват лични данни от името на администратора.

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може да възлага определени действия по обработването на данните на други обработващи. Някои от тези действия по обработването на данните, възлагани от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД са свързани с контролните и помощните функции като:

- финансова отчетност

- маркетинг

- вътрешен одит

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД може директно или индиректно да ползва и други обработващи, с които е сключила договор, като:

- лица, на които са възложени действия по изработването, окомплектоването и доставката на софтуерни продукти;

- лица, оказващи съдействие на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД във връзка с обслужването и събирането на вземания,

- застрахователи за сключване и обслужване на лични и/или имуществени застраховки

- лица, на които Администраторът е възложил обработването на лични данни по организационни причини

- доставчици на продукти и услуги за БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД

- фирми, предоставящи информационни и комуникационни технологии за улесняване на работата на операционните системи и услуги (IBM, Microsoft и др.)

- външни адвокати и правни кантори, които имат сключени договори с БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД

- външни одитори, които имат сключени договори с БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД

- фирми, специализирани в архивирането на дигитална информация и достъп

в. Получатели извън Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Възможно е някои от изброените по-горе получатели да са установени извън Европейското икономическо пространство. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД препраща личните данни до държави, които не са членове на Европейското икономическо пространство (трети страни), при условие, че е осигурено адекватно ниво на защита на личните данни съгласно местното и европейско законодателство и предоставените лични данни са достатъчно защитени в съответната трета държава и при получено одобрение от Комисията за защита на личните данни. Вашите лични данни могат да се предоставят на трети страни извън Европейското икономическо пространство с Вашето изрично и свободно дадено съгласие. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще предприеме всички необходими мерки за защита на Вашите лични данни, като ограничи предоставянето им на трети страни в или извън Европейското икономическо пространство.

6. Цели при обработването на лични данни

Личните данни, събрани от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД в качеството му на Администратор на лични данни, се обработват за различни цели и на различни законови основания, както следва:

6.1. Цели, при които основание за обработването на личните Ви данни е задължение, произтичащо от закон:

а. Установяване на самоличността Ви като клиент на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД и достоверността на Вашите лични данни - основание за обработване на данните за тази цел са Законът за счетоводството, Законът за данък добавена стойност.

б. Отчетност пред държавните и контролни органи – НАП, НОИ и други държавни и общински органи

6.2. Цели, за които обработването на личните Ви данни се извършва на основание изпълнение на договор

а. Изготвяне на договори по Ваше искане - за да сключи договор с Вас, в качеството Ви на клиент или на съконтрагент по договор за доставка на стоки, БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД трябва да разполага с Ваши конкретни лични данни (напр. име, рождена дата, ЕГН, номер на лична карта), както и данни за осъществяване на контакт с Вас. Възможно е БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД да Ви изиска и допълнителна информация, обусловена от естеството на предмета на договора.

б. Осъществяване на правата си по договор – БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД обработва личните Ви данни на основание сключения с Вас договор, за да осъществи правата си на кредитор и да събере вземането си по договора. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД обработва личните данни на солидарно отговорните лица, за да осъществи контакт с тях при осъществяване на правата си като кредитор в случай, че не може да ги реализира спрямо основния контрагент.

в. Съдебни спорове – Установяване, упражняване и защита на правата на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД – БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД обработва данните на клиентите си с цел защита на своите права в съда/в съдебни процедури, при уреждане на претенции, включително с помощта на външни адвокати/юристи и др. Касае се за случаи, в които личните Ви данни се обработват във връзка с администриране на информация относно съдебни спорове, съдебни заповеди, молби и съдебни решения.

г. Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД използва личните данни на своите клиенти с цел и подобряване на своята пазарна позиция чрез предлагане на нови или по-добри услуги и иновативни продукти и оптимизиране на вътрешнофирмените процеси.

к. Директен маркетинг на стандартни продукти на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД: Предлагане на продукти на БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД, както и включването Ви в проучвания във връзка с предлаганите продукти чрез някой от каналите, вкл. имейл, SMS, телефон, онлайн канали. БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще Ви предложи свои продукти и услуги и ще ви включи в проучвания за тях само ако сте негов клиент и в тази връзка основателно можете да очаквате, че то ще обработва личните Ви данни, за да Ви предлага нови и по-добри продукти, сходни или свързани с ползваните от Вас. За тези случаи БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще използва само Вашите Основни данни съгласно т. 4.1. А по-горе в настоящия документ.

7. Срок на съхранение на личните данни

БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД използва Вашите лични данни, когато БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД има ясна цел предвид. Когато целта отпадне, ние не съхраняваме данните.

Основанието за съхранение на Вашите данни се корени в законовия срок за съхранение (който често е десет години след приключване на съответното правоотношение). Срокът може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним наши права. Когато няма законово определен срок, периодът може да е по-кратък.

За някои цели един по-дълъг хоризонт от време може да е необходим, като напр. за провеждането на проучвания и рискови и маркетинг модели. Някои заключения стават по-ясни, когато се анализират през по-дълъг период от време. Това може да доведе до сроковете за съхранение да бъдат удължени до петнадесет години след стандартните срокове. В тези случаи БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД ще прекъсва връзката със субекта възможно най-бързо и ще работи само с агрегирани данни.

Лични данни на потенциални клиенти се използват от БОБАЛ – БОЯДЖИЕВ ООД за срок от пет години, освен ако междувременно не е имало контакт с лицето. В този случай нов пет годишен срок започва да тече от датата на последния контакт с лицето. Потенциалните клиенти винаги могат да поискат данните им да бъдат заличени.